Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van -.nl onderdeel van Melson Media BV, gevestigd te Sliedrecht

Versie geldig vanaf 23-06-2017.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
3. Bedrijf: een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten gebruikt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

1. Naam en rechtsvorm: Melson Media BV.
2. Adres: Lelystraat 57G
3. Postcode en vestigingsplaats: 3364AH Sliedrecht
4. KvK-nummer: 61521205
5. BTW nummer: NL854375302B01
6. Telefoonnummer: 06-22224187/0184-769083
7. Bedrijfsactiviteiten: Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Het ontwikkelen, modificeren casu quo aanpassen van-, het produceren en exploiteren van software, alsmede het aanbieden en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van applicatie-ontwikkeling, systeemontwikkeling en beheer, het ontwerpen, ontwikkelen, hebben, beheren, onderbrengen, aanpassen en onderhouden van een of meerdere webshops, internetpagina’s, websites.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat iedere overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Mocht de consument akkoord geven op de offerte van de ondernemer, dient de consument op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden welke de ondernemer ter beschikking stelt via de internetsite www.vuur-tafel.nl en heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden van de ondernemer.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of beperkt beschikbaar is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product en/of dienst.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Zowel van de consument als van de ondernemer.
4. Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer enkel nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijke zijn bevestigd.
6. Een aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument via elektronische weg kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Prijzen

1. De prijzen worden niet verhoogt zolang de aanbieding loopt, tenzij wettelijke maatregelen die noodzakelijk maken.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. Alle genoemde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief 21% BTW

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De consument is verplicht de geleverde producten direct te controleren bij ontvangst. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de ondernemer.
4. Indien de consument heeft geconstateerd dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is en deze toch in gebruik neemt, vervalt het recht tot reclameren en terugzending.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen, bewuste roekeloosheid.
6. Garantie wordt uitgesloten indien:
6.1 de consument in gebreke is gebleven.
6.2 de consument zelf het product heeft gerepareerd/bewerkt of heeft laten repareren/bewerken door een derden.
6.3 het product aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig is behandeld of er in strijd met de aanwijzingen is behandeld.
6.4 de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7. Indien de klacht van de consument door de ondernemer gegrond wordt verklaard, zal de ondernemer een passende oplossing zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (Art 7:5 BW), heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat het product bij u afgeleverd is. Indien de consument binnen deze termijn niet kenbaar heeft gemaakt de koop te willen annuleren of het product niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De consument is verplicht aan te kunnen tonen dat zij het product heeft geretourneerd binnen 14 dagen. De consument dient het product in de originele verpakking terug te sturen. 
2. Het recht op herroeping vervalt als de consument het product heeft gebruikt, bezwaard of op enige wijze heeft beschadigd.
3. Het volledige aankoop bedrag zal binnen 30 dagen terug worden gestort op de rekening van de consument.
4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende situaties:
4.1 Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen.
4.2 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, hieronder wordt verstaan; Maatwerk, een product met een specifieke kenmerk wat voor de consument is aangebracht, een gepersonaliseerd product, etc.
4.3 Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Mocht het bestelde onverhoopt niet meer leverbaar zijn of om andere redenen vertraging op levert, zal de ondernemer de consument hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De consument heeft als gevolg hiervan het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
4. Er is sprake van levering als de consument het bestelde in ontvangst heeft genomen.
5. De genoemde termijnen op de website van de ondernemer zijn een indicatie waar zij naar streven, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, tenzij de consument schriftelijke met de ondernemer is overeengekomen dat er binnen een bepaalde termijn geleverd zal worden.

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de levering van het product. De consument heeft ook de keuze het verschuldigde bedrag direct te voldoen met het plaatsen van de bestelling.
2. Bij enkele bestellingen vraagt de ondernemer een voorschot, dit zal vooraf worden afgesproken en deze zal nooit meer bedragen dan 50% van het gehele aankoop bedrag.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Overmacht 

1. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien hij zijn verbintenissen niet kan nagekomen ten gevolge van overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
3. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 12 –  Eigendomsvoorbehoud 

1. Het eigendom van alle door de ondernemer aan de consument verkochte en geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer zolang de consument zijn betalingsverplichting niet of niet geheel heeft voldaan.
2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer of een door de ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de ondernemer zijn eigendomsrecht wilt uitoefenen, als die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die producten aldaar  mee te nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de ondernemer zo snel al redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & Bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten met de ondernemer aangegaan is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis. Uitgezonderd de geschillen die niet in de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, zal de rechter van de rechtbank Rotterdam hier kennis van nemen. Dit tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen.

Artikel 14 – Privacy 

1. Indien de consument bij de ondernemer een bestelling plaatst, worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand. De ondernemer heeft zich te houden aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van de consument niet verstreken aan derden.
2. De ondernemer respecteert de privacy van de gebruiker van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijke te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

www.vuur-tafel.nl is onderdeel van:

Melson Media BV

Lelystraat 57G

3364AH Sliedrecht

Algemene voorwaarden – V9 van vuur-tafel.nl 23-06-2017

 

Algemene Voorwaarden van Vuur-tafel.nl onderdeel van Melson Media BV, gevestigd te Sliedrecht Versie geldig vanaf 23-06-2017.

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vuur-tafel.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van vuur-tafel.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. vuurtafel.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door vuur-tafel.nl erkend. 
1.4 vuur-tafel.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal vuur-tafel.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van vuur-tafel.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door vuur-tafel.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan vuur-tafel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij vuur-tafel.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt vuur-tafel.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals inbouwservice aangeboden door vuur-tafel.nl. Op laatst genoemde diensten, vuur-tafel.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij vuur-tafel.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van vuur-tafel.nl. vuurtafel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 
5.2 vuur-tafel.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 vuur-tafel.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie en conformiteit 
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan vuur-tafel.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan vuur-tafel.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan vuur-tafel.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 1 of 3 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door vuur-tafel.nl gegrond worden bevonden, zal vuur-tafel.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van vuur-tafel.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van vuur-tafel.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van vuur-tafel.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van vuur-tafel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 vuur-tafel.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van nietleidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens vuur-tafel.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van vuur-tafel.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt vuur-tafel.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden vuur-tafel.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van vuur-tafel.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 vuur-tafel.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen vuur-tafel.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door vuur-tafel.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 vuur-tafel.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 
  
9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van vuur-tafel.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 
10.1 vuur-tafel.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van vuur-tafel.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 vuur-tafel.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is vuur-tafel.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien vuur-tafel.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
11.1 vuur-tafel.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Eigendom van alle door vuur-tafel.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij vuur-tafel.nl zolang de afnemer de vorderingen van vuur-tafel.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van vuur-tafel.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door vuur-tafel.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan vuur-tafel.nl of een door vuur-tafel.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin vuur-tafel.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht vuur-tafel.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan vuurtafel.nl. 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen vuur-tafel.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij vuur-tafel.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen 2 of 3 die behoren tot de competentie van de kantonrechter. www.vuur-tafel.nl is onderdeel van: Melson Media, gevestigd aan de Lelystraat 57G, 3364AH te Sliedrecht.